U.E. de Sans - Espanyol

Data: 14/02/1927

Font: L'esport català

Autor: J. Castell 

Text:
U.E. de Sans - Espanyol

U. E. DE SANS - ESPANYOL (Camp del'Sans) iF.ls àrbitres d'ací, de vegades, són dolents; però resulta que les àrbi-tres que vénen de fora a arbitrar els nostres partits han sortit fins ara pitjorns; naturalment, que això és se-gons del cantó que es mira, perquè suposem que els Jugadors I partidaris de l'Espanyol ei deurien trobar l'àr-bltre Ideal, perquè, fessin el que fes-sin els primers dins de • l'àrea que anomenem fatídica, l'àrbitre amb una magnanimitat incomprensible, sl es té en compte el rigor que desplega-va contra el Sans, ho deixa córrer, 1 sl en una ocasió es decidí a casti-gar l'Espanyol amb un cop mortal, ho féu quan l'escàndol liavla arri-bat &i seu punt àlgid, i, subretlo per-què Ja l'Espanyol tenia fets dos. gols. Cai tenir en compte que aquest ma-• teix àrbitre que era tan parc a cas-tigar les faltes mortals de l'Espe-nyol, contra el Sans, en féu tirar dues, que si no entraren no fou pas per culpa d'ell. En aquest partit. l'Espanyol tingué la màxima sort i el Sans la màxima desgràcia: qua-tre gairebé úniques vegades que s'a-coslà el primer e la porta dei Sans. o feren gol (dos gols, un a 1& prime-ra part i un a lacegona) o l àbitre els concedí un vpennlty', que no sa-beren transformar en gol; i el Sans, sempre dominador, i gairebé únic Ju-gador al camp, amb infinites oca-sions de marcar gol, per precipita-ció 6 pel que sigui de la trlpleta centrai d'atac foren perdudes. 1 a més a nfts pel gran nombre de fal-tes dintre l'àrea que un altre àrbi-tre, fent-ne tocar dues contra ej Sans, hai.ria concedit, almenys per imper-cialitat, car suposem que no és més •penalty» una pilota tocada amb el braç per SoMgó que per Kàiser. L'Es-panyo} pot vantar se d'havçr obtin-gut dos punts Jugant amb el Sans. però d'haver guanyat el partit no. L'àrbitre els concedí els punts, però l'àrbitre no fou Imparcial, ni molt menys. No sabem pas quin concepte deu tenir, el senyor Ezcurdla, que ens fou dit <]ue és un ex-jugador de l'Es-panyol, de les faltes dintre l'àrea! • • • Sota tai ordres dej senyor Ezcurdla els equips s'alinearen en aquesta forma: U. E. de Sans: Andreu, Perelló, Mo-liné. Abad, Soligó. Calvet, Rinl, Be. soll, Feliu, Martínez i Oliveres. Espanyol: Zamora. Saprlse, Portas, Kàiser, Tomàs, Calcedo, Ventolrè, Vi-lar, Mauri, Padrón i Yurrlta. Comença el partit amb domini del Sans, que va intensificant més i més a mesura que avança. Als quinze minuts, qtian l'Espanyol pot treure's •un xic el domini aclaparador a què està sotmès, s'acosta els dominis d'Andreu, 1 l'àrbitre ja concedeix el primer cop mortal contra el Sans. en mig d'un gran astorament; el porter sansenc detura lo pilota amb gran mestria, la qual cosa U val una ova-ció. El Sans segueix, després en el seu domini, però els davanters sen-sencs. per cercar massa el punt flac de Zamora, fallen alguns ocasió. Una segona arrencada de l'Espanyol val • el primer gol, fet per Vilar. Cal dir que Andreu amb prou feines sl ha tocat la pilota, i que Zamora, enca-ra que innocents, ha dsturades un sens fl. L'escàndol, però, comença als treuta minuts, en veure que Juga-dors de l'Espanyol, per dues vegades seguides, han tocat la pilota dintra l'àree de defensa, i que l'àrbitre. al revé* de l'altre porter, no té a bé castigar-los I en mig de l'eferves- 1 cència natural, acaba aquesta part, amb un gol a zero a favor de l'Es-panyol. Tembé. en començar la segona part . ei Sans-exerceix el mateix do-mini que a la primera part. Són comptades les ocasions en què l'Es-panyol pot acostar-se a la pbrta d'An-dreu. Però aquest domini del Sans. que amb un xic més de serenitat hauria produït dos o tres gols al-menys, no té resultat. Velem una ocasió de Besoll, fatal, a un metre : de la porta que tira a fora pèr dos I pams, i una ocasió semblant de Martínez, també única, sol davant 18 porta, amb Zamora a l'altre costat, i que també TO e fore per centfme-1 tres. En aquestes dues ocslons, Za-; mor no hauria pogut fer res. per no estar al marc. I Ja no comptem les ocasions de Feliu, en les quals amb uns xuts innocents coronava el do-mini intens que exercien. I püotas de Rini i d'OUvercs, els millors de la davantera en aquest ifartit, que Zamora deturava amb mestria o que anaven fora per centímetres, o que tocaven al pal, etc. Ha estat una tarda desgraciada per al Sans, en la qual, a més a més, ha tingut l'àrbi-tre totalment indesitjable; una el-tra parada de la pilota amb les mans, I de Kàiser, dintre l'àrea, fa refermar l'eScàndol, que és dels grossos, per-què l'àrbitre no el dóna. I Vilar, és ' l'encarregat de fer el segon gol per i a l'Espanyol en una arrencada per- I sonal, de mig camp. en què, tots els ' sansencs. abocats damunt la porta ' espanyolista, no l'han pogut atra- [ par. I ve iei quart «peneltyi de l'Es-panyol. L'escàndol deu sentlr^se de molt lluny, car és enorme. Però aquesta vegada, tenint en compte que ja l'Espanyoi té dos «ois, i que en sortiria amb jes orelles fetes mal-bé, el concedeix, i Abad el trensfer-ma en gol. La concessió d'aquest cop mortal ha tingut la virtut de calmar niomemàniament els ànims excitats del públic; fins que l'àrbitre encara toca un olire penal contra el San^, que toma a fe reridar l exaltar el públic, per veure que unes faltes dintre l'àrea del Sans són castigades amb la màxima pena 1 faltes iguals. 1 algunes superiors, no ho han estat perquè afectaven a l'Espanyol. To-màs, encarregat d'efectuar .el càstig, ura la pilota als núvols. I no acaben aqúf les faltes de l'Espanyol dintre l'àrea que amb molla menys causa l'àrbitre concedia «penalty. quan eren a la porta deP Sans. Com-que l'àr-bitre, naturalmentl, tampoc no con-cedeix la falta, l'escàndol es desen-cadena altra vegada I en nrfg d'o-quest escàndol, i encara dominant intensament el Sans, acaba nquest memorable partit en el qual les fal-tes dels Jugadors del Sans dintre l'i-rea de defensa eren castigades 1 les faltes dels jugadors de l'Espanyol ilintre llur mateixa àrea no ho eren. E| marcador, doncs, assenyalar dos gols a un a favor de l'Espanvol. S'han tirat sis còrners contra « Es-panyol 1 dos contra el Sans. Dels Jugadors han sobresortit del •-'ans, Perelló, Oliveres i Rlnl 1 de l'Espanyol. Portas, Kàiser i Vl'lar. En acabar-se el partit, no cal dir demanar que sigui també anul·lat que els comentaris eren unànimes a " aquest partit, si s'anima ei d'Espa-nyol-Gràcia, per manifesta parciali-tat de l'àrbitre. J. CASTELL