Europa U.E. de Sans

Data: 29/01/1923

Font: La veu de Catalunya

Autor:

Text:
Futbol ASSOCIACIÓ Campionat de Catalunya EUROPA • U. •• OS SANS (Camp de l'Europa} Uaa gran mulutud es congrega al cimp dels europeus, per a presenciar la Uulia entre aquells 1 els sansencs. Com era d'esperar, donada la Impor-tincla «iue per al primer dels con-tifident-í. lenla l'enconire, aquest es desenrotlla en termes de gran apas-sioDament. provocat, qui sap-les ve-gades, per l'actoacló poc afortunada úe TArbltre, el qual. en algunes oca-sions, més que desencertat, sembl^ , jiL·iil en el seu comportament. S'inidà la brega ornb íormldable empenta d'uns i altres, i arribant els turopess zepiiides vegades a la porta del Sans, donant lloc a En Pedret ü'e(«c:uai parades magnifiques que tl públic aplaudeix amb entusiasme. Ajs deu minuts de Joc. aconseguetx hi Sans el primer gol. per mitja d'En Feliu, rematant on centro d'En Rinl. Als pocs moments Incorre el Sans tn «penalty.: el ürn En Pelaít l re-peUeU En Pedret la pilota magis-tralment: pero l'Orbitre, aUegant que porter sonsenc sbavla avanç.it (.bons de picar En Pelaó el .penol-tjt, ordena la repetició d'aquest. Aquesta decisió, al nostre entandre 1 ompletament equivocada 1 arbitrà-ria puix que l'Orbitre no assenyala 13 suposada íslta d'En Pedret flns que aquest hagué repel·lit la pilota, origina unn protesta generni. Invasió ilí camp. intervencW de la guirdla iivíl. etc. Després de llarga estona de suspensió, es reprèn la lluita, no arlant el resultat d'empat a un gol, uns a acabar el primer temps. La segona part comença amb un Mac formidable de l'Europa, que des-1 jncerta l'adversari. En pocs mo-ments, aconsegueixen ois europeus dos gols magnlflcs. per mitjà d'En Cros 1 Aleicer, L'Europa segueix do-minant netament; amb tot, en una escapada d'En Feliu, entro aquest un altre gol pel seu bando). no do-nanl-lò l'Arbltre per vulid, allegant «oflsido.. fns i altres lluiten furio-sament, destacant-se del San'!, En •Ssnctio. el qual acut a tot erreu,- puix que els nutjos-ala i els davanters nulselgen vi«itileiment; 1 arriba el fi-nal de l'encontre sense variació en el resultat. El capità de l'equip de la Unió Es-portiva, senyor Solà. s'aoostà a la llotja de la premsa, pregant-nos que protestéssim, en nom seu de lo de-cisió de l'àrbltre en fer repetir el ' penalty·. i en no donnr per vàlid el segon KOI entrat per En Feliu. Els equips s'aflinlaren aUri; Euro-pa: Bordol. Serra, Vidal, Bonet, Pe-lao, Anisus. Pellicer, Julià, Cros. Oli-vella i Alcàoer. L'nio Esportiva de Sans: Pedret. So-là. Moltú. Helblg. Sancluj, Banadlm:i, fllnl. Costa. Feliu. Franch 1 Ribera. L'Orbitre tou En Cruella; estigué en-certat en Ugunes ocasions; en altres, completament desafortunat.