Europa - Sans | La veu de Catalunya (pàg. 4)

Data: 19/12/1927

Font: La veu de Catalunya

Autor: J. Castell

Text:
EUROPA-SANS

El partit que havia despertat mís
rxpectacló. a jutjar per la gentada
que ha acudit a prescnclar-lo, era
aquest. Llevat les tribunes í les llotges,
el camp s'ha emplenat del tot.
I es xot dir que no ha defraudat pas.
Cir. encara que només ha Jugat un
equip (l'Europa), aquest ha jugat,
sobretot a la segona part, per dos
Tots els jugadors europeus es rao
vien amb una regularitat 1 una harmonia
qne feia molt de temps que
no havíem presenciat a cap equip.
Podem dir, aval. que ét ©1 més regular
de tots els equips de Catalunya.
Des del porter a l'extrem esquerre
es pot dir- que tots excel·lien,
i que ningú no era millor que l'alfre,
o sia que en aquest cas. tots
eren bons per Igual. Serà, si el ca*»
s'ho porta, digne representant del
futbol català en «1 camfionat d'Espanya.
Però cal fer notar que aquest
equip té ona ànima que el condneix
i que forja les victòries: Cros. Actualment
sl que podem dir que és
l'indiscutible davanter centro de Catalunya.


Es clar que sl l'Europa hagués Un-

''ífigd no ha snperat
aquest acuraulador


AUTOELECTRICITAT
llpMé, 234 • Eli Ullin tallin elictrlci

gut contrincant durant el segon
temps, com n'ha tingut a la primera
part. la victòria, que també era tanmateix
segura, no hauria estat d'una
contundència tan vergonyosa per
al Sans (tot i que era el primer partit
dc campionat en el qual podia
alinear tot el seu primer equip c
plet). Però això també és una demostració
de les diverses modalitats
de! seu joc; ha vist un principi
de desmoralització 1. oportú, se n'ha
aprofitat amb una intensificació magistral
de fermesa 1 de rapidesa de
la Unia atacant, ha fet que aquella
incipient desmoralitsacló, fos aviat
tan desenrotllada que de seguida només
hi ha hagut l'equip europeu que
jugava, i quan el Sans intentava
una reacció, ja no passava d'intent,
car l'enorme superioritat moral 1
material que plasmava totes Ks jugades
europees, no deixaven que la
incoherència 1 la Ineptitud fugissin
de molts dels jugadors sansencs. perquè
aquesta desmoralització qne
diem. ha estat total, completa; se
n'han salvat, únicament, els mitjos
ales. Llevat Sollgó 1 Calvet, tots els
altres es debatien en un joc sense
il·lació. Casanovas, fent-li alguns gols
estranyament innocents-, Perelló 1
Moliné, impotents de tallar les ràpides
i ben conduïdes arrencades de
ia davantera Gularons. fa temps en
baixa forma, en aquest partit ba acabat
de perdre el poc prestigi que

club, serà el P. S. C. ai visiteu
el gimnasi. Plaça Teatre 2, 1."

gaudia- 1 Carpio-Gallard i CrelxellsOliveres
inferiors de molt al que tothom
esperava d'ells. I d'Olivella,
què? Dones. l'Olivella ha estat el millor
element que al camp ha ajudat
l'Europa, segurament les dues ales
anomenades, haurien Jugat molt millor,
en aquest partit, sense davanter
centre. Ha estat, jugant els dos en
el mateix lloc, l'antítesi de Cros.

Sota les ordres de l'àrbltre senyor
Sojo els equips s'alinearen d'aquesta
manera:

Europa: Florenza. Serra, Alcorlta,
Artisus, pelaó, Maurici, Casas, Bes
lit, cros, Martínez 1 Alcàzar.

U. E. de Sans: Casanovas, Perelló.
Moliné, Sollgó, Gularons, Calve^
Carpio, Gallard, Olivella, Crelxells i
Oliveres.

Gairebé tota la primera meitat de
la primera part. el joc s'ha portat
a bon tren i força anivellat. Per),
després que l'Europa ha aconseguit
el primer gol, obra de Bestlt. ha co

GASTEU MOLT
EN BENZINA?

L'únic mitjà de posar fi a una tal despesa
és adquirint un carburador SOLEX.

No us fieu del que us diguem, vulgueu
comprovar-ho ensajant a cx •
penses nostres

SOLEX

en el vostre cotxe

Escriviu-nos directament o demaneu al vostre
garatgista detalls de la nostra

PROVA GRATIS DURANT UN MES

Feu-ho avui!

Avantatgas principals de! SOLEX

r

Màximum d'econo nia.
Major rendiment del motor.
Millor acceleració.
Màximum de senzillesa.

i -.i

— # *Representants exclusius:

ItICELONA:
IomIIói, 192

OCIEDAD

MADRID:

ftntmiu
«• ta ««. p

mencat a dominar l'Europa 1 aqnes
dom n s'ha inteusifleat fins a fcjff
Sbé aclaparador. Però aquest do
Sr^rTo t'ha transformat en gols per"'^rPnrona
no s'tia demostrat gaiífciS
1 Sns *1 flnal d'aquesu

ffiTopa/encara que dominador, fem
e^orços per assemblar-s hi. Sha

^ ÏÏ^'^a^Tha començat
la a un gts enorme, amb un rk
ptd atac europeu seguit *™
§*1 sans Peto l'Europa s ha llança
de seguida, esperonat segurame:-!
ïr SHraA desig de «f****
t>a les meres sansenque* i ptMla

deu minuts de «omenf adl1 „,^?neV
segona, el Sans ja en compta.U·b

«as» italià-MarlinfZ. campió
de Caste la i Tejeiro CaslilIo

ocasions, ha pogut passar ^
camp. I ara l'un ara i altre. 1 Europa
ha aconseguit fer cinc gols mís
sense que el Sans no pogués ma.-,
car nl el de l'honor. Els goV hsn
estat fets per aquest orre: Ç»-"*?.
el segon. Pellicer el tercer. Marlinoz
el quart. Cros el cinqnè 1 Manmjl
el slsé Abans de començar aquesta
magnifica sèrie de gols. hem v^t
gaireb* iniciar-la amb un foitlssim
xut de Cros que ha fet tentinejar visiblement
el marc: dos centímetres
més avall 1 nl el combregar hi era
a temps. Potser caldria dir que l'u!tira
gol. un minut abans d'acab;^
el part», hauria d'haver estat anullat
per tofí-slde», p«rò després de
tants ja no venia d'un.

S'han tirat cinc còrners contra cl
Sans i dues contra l'Europa.
L'àrbltre, bastant bé.

J. CASTELL